Về Trang sự kiện
  • Cài đặt
  • Tải game trên App Store
  • Tải game trên Google Play
  • Tải Apk

Sự kiện ưu đãi server mới

Quỹ Ngoại Vực

Quý thiếu hiệp có biết,

Khác với các hình thức đầu tư Vàng – nhận Vàng bên trên, với Quỹ Ngoại Vực, khi các thiếu hiệp đầu tư Vàng sẽ nhận lại Quà Ngoại Vực liên tục trong 15 ngày, mở ra nhận các Chìa Khóa Ngoại Vực là vật phẩm thiết yếu để có thể vào hoạt động Ngoại Vực, thưởng vô số vật phẩm quý hiếm đó!

Quà 10 ngày đầu

Quà 5 ngày sau cùng


Một số vật phẩm quý hiếm khác